Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging

Om een subsidie te krijgen in het kader van de Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging moet aan de voorwaarden van het subsidiereglement worden voldaan volgens de hierna omschreven procedure:

  • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging, op eigen initiatief, d.m.v. de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de stedelijke sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de stedelijke sportdienst. Het aanvraagformulier is te verkrijgen tussen 1 september en 30 september van het betrokken jaar. 
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 december van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hier vindt u het laatste subsidiereglement.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 oktober van het betrokken jaar. Aanvragen buiten deze periode zijn onontvankelijk!

Indien een ander rekeningnummer wordt gebruikt dan vorig jaar (of voor nieuwe verenigingen) dient ook een verklaring op eer te worden toegevoegd aangaande het gebruik van het rekeningnummer van de club. 
Volgend aanvraagformulier dient gebruikt te worden. 
Opgemerkt kan worden dat de toekenning van de subsidies in grote mate gebeurt in functie van de diploma's van de trainers en de waardering die de Vlaamse Training School (VTS) daaraan toekent. Om deze waardering te bepalen is de assimilatietabel en de VTS referentietabel van cruciaal belang. 

Voor vragen aangaande de subsidieaanvragen en hoe die in te vullen kunnen de leden van de sportraad steeds terecht bij de secretaris van de sportraad Patrick.vanhooste@lokeren.be