Doelstellingen Sportraad Lokeren

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad.

De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende :

het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;

het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen (hierna gezamenlijk organisatie te noemen) op het gebied van competitie- en recreatiesport;

het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur;

onderzoek, documentatie en informatie;

het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding;

deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden;

uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere adviesraden.

Meer gegevens over de sportraad en de werking ervan kunnen in de statuten worden gevonden.