Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging (BPS 1)

Om een subsidie te krijgen in het kader van de Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging (BPS 1) moet aan de voorwaarden van het subsidiereglement worden voldaan volgens de hierna omschreven procedure:

  • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging, op eigen initiatief, d.m.v. de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de stedelijke sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de stedelijke sportdienst. Het aanvraagformulier is te verkrijgen tussen 1 oktober en 31 oktober van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 november van het betrokken jaar. Aanvragen buiten deze periode zijn onontvankelijk.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 december van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hier vindt u het laatste subsidiereglement.

De subsidieaanvragen voor 2019 moeten binnen zijn op de Sportdienst vóór 15 november 2019! 

Er dient slechts één aanvraagformulier gebruikt te worden voor zowel de werkingssubsidie als de subsidie voor de jeugdwerking. Het aanvraagformulier 2019 kunt u hier downloaden

Indien een ander rekeningnummer wordt gebruikt dan vorig jaar (of voor nieuwe verenigingen) dient ook een verklaring op eer te worden toegevoegd aangaande het gebruik van het rekeningnummer van de club. Het in te dienen formulier kan hier worden gedownload

Opgemerkt kan worden dat de toekenning van de subsidies in grote mate gebeurt in functie van de diploma's van de trainers en de waardering die de Vlaamse Training School (VTS) daaraan toekent. Om deze waardering te bepalen is de assimilatietabel en de VTS referentietabel van cruciaal belang. Gezien Sport Vlaanderen de correctheid van die gegevens kan controleren is het uitermate belangrijk dat de verschillende verenigingen een kopij van het desbetreffende diploma overmaken. 

Omdat er vorige jaren heel wat verwarring was over hoe een organigram en beleidsplan er juist moeten uitzien wordt in volgend document wat meer informatie gegeven. Indien u over een oudere versie van Word beschikt en die versie niet kunt downloaden is er ook een PDF versie

Voor vragen aangaande de subsidieaanvragen en hoe die in te vullen kunnen de leden van de sportraad steeds terecht bij de secretaris van de sportraad (Patrick Van Hooste)